ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

Social Improvements and Opportunities


  • ພາຍໃນປີ 2012 ປະຊາຊົນຈຳນວນ 1,310 ຄອບຄົວ ປະກອບມີ 6,289 ກວ່າ ຄົນ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຮືອນພັກອາໃສທີ່ມີຄຸນນະພາບເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປຸກສ້າງສະເພາະ, ໄດ້ຮັບອອກແບບ ແລະ ວາງທີ່ຕັ້ງ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານ. ເຮືອນທຸກຫຼັງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ. ແຕ່ລະບ້ານທີ່ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຢ່າງໜ້ອຍຈະມີອາຄານຊຸມຊົນຫົກປະເພດ (ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ, ຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ, ຕະຫຼາດ, ສາງ ແລະ ໂຮງສີ). ສະຖານທີ່ສີ່ບ່ອນສຳລັບ ຂະບວນການຕຽມເມັດພັນ ແລະ ເກັບມ້ຽນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສີ່ແຫ່ງສຳລັບຝຸ່ນອິນຊີ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານແຕກຕ່າງກັນ.

  • ນອກຈາກໂຮງຮຽນແລ້ວ, NTPC ຍັງໄດ້ສະໜອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາສະເພາະສຳລັບຄູສອນ ໃນທຸກໆບ້ານ, ສະໜອງອຸປະກອບເຟີນີເຈີ້ໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນ; ເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ຕຽງນອນ, ມຸ້ງກັນຍຸງ ແລະ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ; ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ. ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ອາຫານທ່ຽງສຳລັບເດັກນັກຮຽນທີ່ມາເຂົ້າໂຮງຮຽນ.

  • ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກລະດູການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ ບັນດາບ້ານຕ່າງໆກັບເສັ້ນທາງຫຼວງ ໄປເຖິງເທດສະບານແຂວງ.

  • ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍ ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການສະໜອງນ້ຳສະອາດ ໃກ້ກັບເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍເຈາະນ້ຳບາດານ (ໜຶ່ງບໍ່ຕໍ່ກັບຫ້າຄົວເຮືອນ) ປະກອບດ້ວຍປ້ຳມື. ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳຈາກບໍ່ນ້ຳ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງເປັນລະບົບກ່ອນຈະມີການນຳໃຊ້, ແລະ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາເປັນປົກກະຕິໂດຍ NTPC ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານ້ຳມີຄຸນນະພາບດີ.

  • ໂຄງການໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສະມາຄົມປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ ຢູ່ພູພຽງນາກາຍ (VFA) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳປ່າໄມ້ຢ່າງມີກຳໄລ ທີ່ສະໜອງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ໂຮງເລື່ອຍຫຼັງໃໝ່ຂອງ VFA ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຜະລິດເຟີນີເຈີ້ ແລະ ໄມ້ກໍ່ສ້າງເຮືອນສຳລັບໝູ່ບ້ານໃໝ່. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະຈຸບັນ ຊ່ວຍພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ດັ່ງເປັນກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບເສີມ ແລະ ມີຮ້ານຄ້າເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ. ນອກນັ້ນ VFA ຍັງໄດ້ມີການກ້າເບ້ຍໄມ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການປູກໄມ້ຄືນໃໝ່ ແລະ ຄ້າຂາຍເບັ້ຍໄມ້.

  • ໂຄງການໄດ້ສ້າງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ສຸກສາລາສອງແຫ່ງຢູ່ນາກາຍ. ຊາວບ້ານທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການກວດກາສຸຂະພາບຢ່າງເປັນລະບົບ ກ່ອນ ຫຼື ພາຍຫຼັງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລ້ວໃໝ່ໆ. ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳເດືອນ ເນັ້ນໜັກໃສ່ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ ໂຄງການຍັງໄດ້ຟື້ນຟູສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ, ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມແບບເລັ່ງລັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດ, ແລະ ສະໜອງລົດໂຮງໝໍ, ລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ, ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ.

  • ເຮືອທີ່ເຮັດຈາກໄຟເບີ້ກຼາດ 650 ລຳ, ພ້ອມທັງເສື້ອຊູຊີບ ແລະ ອຸປະກອນຫາປາທີ່ແທດເໝາະ, ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າໄປບ່ອນຫາປາໃນອ່າງເກັບນ້ຳໃໝ່.

  • ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການນຳໃຊ້ດິນກະສິກຳໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານອາຫານ ໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ໃນໄລຍະປີຕົ້ນໆພາຍຫຼັງຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ວ່າປະຈຸບັນ ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຈຳເປັນສະເພາະຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດເທົ່ານັ້ນ. ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປູກຝັງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ດ້ວຍການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ເປັນອາຫານສັດລ້ຽງ, ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອເສີມສ້າງຜົນຜະລິດຕ່າງໆ.

  • ສົ່ງເສີມການດຳລົງຊີວິດໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ລວມທັງທາງເລືອກອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ ເຊັ່ນ: ໄມ້ແປຮູບ, ການກໍ່ສ້າງ, ຫຍິບເຄື່ອງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ.